Årsmøte for 2018 med saksliste

ÅRSMØTE FOR 2018
Torsdag 28.02.19
Kl 1900
Direktøren Hansnes

DAGSORDEN:

1. ÅPNING:
1.1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
1.2 Valg av ordstyrer
1.3 Valg av møtesekretær
1.4 Valg av tellekorps
1.5 Valg av to medlemmer til underskrivning av protokollen.

2. ÅRSMELDING: – Styrets årsmelding fra siste kalenderår (leder og leder for undergruppene)
Legges frem på årsmøtet

3. REGNSKAP: – Revidert regnskap for KJFF fra siste kalenderår
Legges frem på årsmøtet

4. INNKOMNE FORSLAG MED STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkomne saker til Årsmøtet
Det er kommet inn 6 saker fra Jon Pedersen og 2 saker fra styret.

1. Jeg ber årsmøtet suspendere to styremedlemmer for brudd på hundeloven og dets bestemmelser for båndtvang §6 og hundelovens §8, jf §3 i mønstervedtektene. Kontakt leder av Hansnes Grunneierlag Robert Robertsen for redegjørelse.
Styrets innstilling: saken avvises

2. Styret i KJFF sine merknader til opprettelsen av scooterløyper i Karlsøy kommune ber jeg om blir tatt opp i årsmøtet. Styret bes om at saken redegjøres i sin helhet til årsmøtet og at medlemmene voterer over denne uttalelsen.
Styrets innstilling: saken avvises

3. KJFF sine merknader til vedlikehold og arbeid med lavvo på Karlsøy kommunes eiendom 44/4. Styret bes om å legge frem kontrakt og styrets arbeid med denne saken i sin helhet.
Styrets innstilling: Saken avvises

4. I forbindelse med Stakkvik IL sitt arbeid med klopping så har Karlsøy kommune igangsatt arbeidet med avtaler mellom grunneiere og Stakkvik IL. I forbindelse med klopping utført av KJFF så kan jeg ikke se at disse avtaler er gjort. Styret bes i sin helhet redegjøre for dette og videre plan.
Styrets innstilling. Saken avvises.

5. Arbeidsplan er ikke vedtatt under sist årsmøte. Hvorfor det? Jeg har som medlem ikke vært invitert til en eneste dugnad eller annet foreningsarbeid. Hvorfor ikke det? Er Kjff blitt en eksklusiv forening for «Hersøy» gutta? Ber om at styret redegjøre for dette.
Styrets innstilling. Saken avvises.

6. Jeg ber om at styreprotokoller sendes medlemmene fortløpende etter hvert styremøte slik at medlemmer holdes orientert om styrets arbeid i Kjff.
Styrets innstilling. Saken avvises.

7. Godtgjørelse for verv i styret
Styret setter herved frem forslag om godtgjørelse for verv i styret i Karlsøy jeger og fiskeforening.
Med bakgrunn i at enkelte styreposisjoner er ganske arbeidskrevende, settes det frem forslag til årsmøtet om å honorere verv.
Pr dato er det ingen i styret som får godtgjort for det arbeidet de utfører.
Derfor setter styret frem følgende forslag:
Leder: kr 2000,- pr år
Nestleder kr 1000,- pr år
Kasserer kr 1000,- pr år
Sekretær kr 1000,- pr år
Leder for Hytteutvalget kr 1000,- pr år
Leder for fiske- ungdomsutvalg kr 1000,- pr år
Leder for hund/ jakt kr 1000,- pr år
Kvinnekontakt kr 1000,- pr år
Regnskapsfører kr 3000,- pr år
Revisor kr 1000,- pr år
Ansvarlig for hundforsalg får 25% rabatt på hundefor.

8. Vedtektsendring:
Styret setter herved frem forslag om at dersom medlemmer i Karlsøy jeger og fiskeforening, skal ha stemmerett på årsmøtet, må de ha vært medlemmer i foreninga i minst 14 dager før årsmøtet avholdes.
Bakgrunnen for dette er ønske om en forutsigbar situasjon på årsmøtet.
Årsmøtet er først og fremst et tilbakeblikk på året som er gått, med hensyn til økonomi, aktiviteter ol.
Derfor er det rimelig at det er medlemmene for året som har gått som bør si noe om overnevnte ting.

Hilsen styret.

5. ANDRE SAKER SOM STYRET HAR FØRT OPP PÅ DAGSORDEN:

Styret har ikke ført opp andre saker til årsmøtet.

6. STYRETS BUDSJETTFORSLAG OG ARBEIDSPROGRAM:
Legges frem på årsmøtet

7. FORENINGENS KONTINGENTANDEL FOR 2019
Legges frem på årsmøtet

8. VALG AV STYRE I HENHOLD TIL VEDTEKTENES §8 og valg av utvalgsmedlemmer, valg av revisorer (med en vara) og valgkomite